Strona www.s14n.republika.pl uruchomiona 14 grudnia 2005 roku.

Ilość wejść na stronę:


PROJEKTOWANA DROGA EKSPRESOWA S14

Zachodnia Obwodnica Łodzi

Ogłoszono nowy przetarg na realizację drogi ekspresowej S14 od węzła "Łódź - Lublinek" do Słowika

     30 czerwca 2017 roku ogłoszono przetarg na budowę drogi ekspresowej S14. Inwestycja obejmuje dwa odcinki realizacyjne; I - węzeł „Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” (z węzłem) i II – węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – Słowik i będzie realizowana w formule „Projektuj/Optymalizuj i Buduj”. Przyszły Wykonawca otrzyma do dyspozycji: projekt, decyzję ZRID, przygotowaną wcześniej dokumentację oraz PFU i na tej podstawie będzie mógł zrealizować zadanie. Będzie ono polegało na przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej i na wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej o łącznej długości do 28,5 km (zależnie od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań).
     Zakres przetargu, łącznie dla dwóch odcinków, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.
     Zamawiający (GDDKiA) wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Nie dotyczy to jednak etapu projektowana, do którego okresy zimowe są wliczane. Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
     Przewiduje się, że umowę z wykonawcą/wykonawcami uda się podpisać wiosną przyszłego roku.

     27 listopada 2017 roku w siedzibie łódzkiego Oddziału GDDKiA ponownie otwarto oferty na projekt i budowę Zachodniej Obwodnicy Łodzi i Zgierza – drogi ekspresowej S14.Do realizacji zadania zgłosiło się 9 firm i konsorcjów: z Polski, Włoch i Hiszpanii.
     Osiem spośród czternastu ofert mieści się w kwocie 1.329.964.223,12 zł (brutto), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pozostałe oferty są wyższe.
     Na realizację pierwszej części zamówienia: zadanie A – Odcinek I od węzła „Łódź Lublinek” do węzła „Łódź Teofilów” przeznaczono 609.966.938,54 zł, zaś na drugą część zamówienia: zadanie B – odcinek II od węzła Łódź Teofilów (bez węzła) do Słowika 719.997.284,58 zł.
     Wszyscy oferenci złożyli deklarację gwarancji jakości zgodną z SIWZ. Termin wykonania wynosi 32 miesiące (bez okresów zimowych).       https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8033/s14-obwodnica-lodzi-i-zgierza

Jednak może tą drogą pojedziemy. Do zobaczenia na trasie!


NIE DAJMY SIĘ MNIEJSZOŚCI - Wyniki ankiety dotyczącej budowy łącznika al. Włókniarzy - S14

      Historia trasowania drogi, o wyższych parametrach technicznych, po zachodniej stronie miasta Łodzi liczy już ponad 30 lat. Droga ta pojawiła się w planie ogólnym miasta z 1977 roku.   Dość mylące jest określanie jej tylko jako obwodnicy Łodzi.

Podstawowe funkcje jakie miał spełniać ten układ drogowy to:
1. Uwolnienie miasta Zgierza od ruchu tranzytowego - obwodnica od punktu A do B
2. Obwodnica miasta Pabianice - od punktu C do punktu D
3. Połączenie wyżej wymienionych obwodnic odcinkiem EF, zapewniającym szybki dojazd, między innymi, do terenów rozwojowych miasta Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego. W latach późniejszych doszedł dojazd do lotniska im. W. Reymonta
    W dniu 25 kwietnia 1995 roku z inicjatywy Wojewody Łódzkiego podpisano list intencyjny w sprawie współdziałania z administracją samorządową na rzecz przygotowania do realizacji wyżej wymienionej trasy a w 1996 roku Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza S14 do krajowej sieci autostrad i dróg ekspresowych. Od tej pory trasa od punktu A poprzez punkt E, F do punktu D posiada swoją nazwę: S14.

      Pierwszym opracowaniem, gdzie pojawiła się już jako S14, było Studium Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z 1997 roku. Funkcja drogi, mimo upływu lat, nie zmieniła się. Największe obciążenie ruchem przenosić będą obwodnice Zgierza i Pabianic. Ich przebiegi są najbardziej stabilne i powinny być wykonane w pierwszej kolejności.
      Ruch tranzytowy, o dalekim zasięgu, do czasu powstania drogi S14, będzie przeniesiony na autostrady A1 i A2. Droga S14 przenosić będzie tranzyt regionalny (szczególnie dla obszaru od Łęczycy, na północy, do Łasku, Zduńskiej Woli, na południowym zachodzie) oraz przede wszystkim ruch, dla którego obszary Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic itd. będą celem podróży (odciąży Aleja Włókniarzy). Podróże wykorzystujące cały odcinek S14 (od punktu A do punktu D) nie będą liczne. Z tego powodu nie można mówić, że droga S14 jest jedynie obwodnicą Łodzi, prowadzącą duży ruch tranzytowy nie związany z tym miastem i można ją przesuwać daleko w kierunku zachodnim.

      Przeniesienie drogi poza tereny Konstantynowa i Aleksandrowa Łódzkiego, spowodowałoby, że byłaby ona jedynie, przede wszystkim, dodatkową drogą dla połączenia tych miast. Ruch byłby niewielki, a koszty znacznie większe (dłuższa trasa i co za tym idzie, więcej budynków do wyburzenia). I chyba tylko mieszkańcy Łodzi, którzy nie znają dalszych terenów, sądzić mogą, że poza granicami Aleksandrowa i Konstantynowa nie ma już domów.
      Na rysunku obok, jest próba przedstawienia sytuacji, gdzie droga S14 byłaby przesunięta poza miasta sąsiadujące z Łodzią. Wydłużyłoby to znacznie przejazdy i wymagało wielu kilometrów dodatkowych dróg dla połączenia S14 z pozostałym układem komunikacyjnym.
Realizacja drogi ekspresowej S14 jest wielką szansą dla całego naszego regionu a szczególnie dla zachodnich terenów miasta Łodzi.

 

W roku 2008 powstały nowe warianty przebiegu drogi S14. Są one autorstwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Poniżej jest link do mapy. Kolorem czerwonym jest zaznaczony wariant oparty na przebiegu z 2005 roku. Plik mapy jest dość duży (ok. 10 MB) i jego ściągnięcie może potrwać kilka minut!


Warianty przebiegu zapropnowane przez GDDKiA. - obecnie niedostępny na stronie GDDKiA

º    A co na to władza?

Uchwała Rady Miejskiej XLII/832/08 z 22października 2008


º    W grudniu 2008 opracowano:

Raport z konsultacji społecznych - obecnie niedostępny na stronie GDDKiA


º    W lutym 2010 roku GDDKiA przyjęła "Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe drogi ekspresowej S14 na odcinku węzeł "Emilia" - węzeł "Lublinek" - Etap II". Ustalono, by przyjąć przebieg drogi ekspresowej S14:
- początek trasy (od drogi krajowej nr 1 do m. Lućmierz) zgodnie z wariantem II (kolor niebieski)
- od m. Lućmierz do węzła "Lublinek" zgodnie z wariantem I (czerwony),
który to przebieg należy rekomendować we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.


º    W dniu 23 marca 2011 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję Nr 15/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi ekspresowej S-14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek" w ramach zadania "Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic" i przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Interesująca może tu być odpowiedź Inwestora na wnioski i uwagi w kwestii wykupu działek oraz działek zamiennych:
Inwestycja budowy drogi ekspresowej S14 bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W chwili obecnej GDDKiA dysponuje Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowym w skali 1:5000. Po uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla wybranego wariantu będzie zlecone wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego, co umożliwi złożenie wniosku do Wojewody Łódzkiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Linie rozgraniczające teren inwestycji ustalone tą decyzją będą stanowiły linie podziału nieruchomości. Część nieruchomości położona w terenie objętym liniami rozgraniczającymi drogi stanie się własnością Skarbu Państwa. Za przejętą na rzecz Skarbu Państwa część nieruchomości ustalone zostanie odszkodowanie, w odrębnym postępowaniu procedowanym przez Wojewodę, które następnie wypłacone zostanie przez GDDKiA. Wykup na rzecz Skarbu Państwa pozostałej części nieruchomości (położonej poza terenem przeznaczonym na cel budowy drogi) prowadzony jest w formie umowy cywilno - prawnej, na wniosek właściciela i po przedłożeniu dowodu o niemozliwości prawidłowego wykorzystania tej części nieruchomości na dotychczasowe cele.
... Obecnie Inwestor nie dysponuje działkami zamiennymi.

I jeszcze jedno:
Wariant preferowany (rekomendowany) projektowanej drogi ekspresowej S14 jest kombinacją dwóch wariantów tj. II i I. Na początkowym odcinku (do miejscowości Lućmierz - od km 0+000 do km 4+482 wariantu II) droga będzie miała przebieg taki jak w wariancie II, natomiast na pozostałym odcinku - taki jak ma wariant I na odcinku od 2+732 do km 27+191. Początek projektowanej trasy S14 przyjęto w rejonie miejscowości Słowik, tj. w km 330+445 istniejącej trasy DK1.

Wariant I to wariant czerwony (wg mapki wariantów GDDKiA), generalnie taki jak projektowany przebieg z 2005 roku. Wariant II - niebieski (przyp.red.).

Mapa Stanu Budowy Dróg - teren województwa łódzkiego
Stan według projektów i opracowań - lipiec 2005 r.

wszelkie prawa zastrzeżone

schematyczna mapkaI etap realizacji - budowa obwodnicy Pabianic.

º    W listopadzie 2005 roku Wojewoda Łódzki wydał   Decyzję Nr 20/2005   o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, gdzie ustalił warunki lokalizacji dla inwestycji pn. "budowa obwodnicy miasta Pabianice w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń."
º    W lutym 2009 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Decyzję o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań - zgody na realizację przedsięwzięcia plegającego na budowie obwodnicy miasta Pabianice w rezerwowanym korytarzu drogi 14 bis (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń w wariancie inwestycyjnym.
º    W marcu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, jako inwestor, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą jest budowa w/w obwodnicy.
º    W czerwcu 2009 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach procedury zamówień publicznych ogłosiła przetarg na wykonanie obwodnicy miasta Pabianic w rezerwowanym korytarzu drogi krajowej nr 14 BIS (łącznik) i S14 na odcinku Ksawerów - Dobroń. Zakończenie realizacji 30/11/2011.
º    26 lipca 2010 r. Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, uroczyście rozpoczął budowę zachodniej obwodnicy Pabianic. Długość budowanej drogi to 15,2 km. Na odcinku Ksawerów - Dobroń trasę zaplanowano jako ekspresową S14 (9,6 km), na pozostałej długości będzie ona przebiegać w korytarzu drogi krajowej nr 14 BIS (łącznik do istniejącej DK 14).
     W ciagu obejścia Pabianic powstaną 3 węzły drogowe: "Rypułtowice", "Pabianice" i "Dobroń". W przyszłości wykonany będzie jeszcze czwarty "Lublinek". Całkowita długość zaprojektowanych łącznic na węzłach obwodnicy Pabianic to 6,5 km, długość przebudowanych dróg poprzecznych 4 km, a drogi dojazdowe to 16,2 km. W ramach inwestycji powstanie również 11 wiaduktów i jeden most, a także przejście dla zwierząt oraz liczne przepusty pod drogą.
     Wykonawcą zadania wartego 513,7 mln zł jest konsorcjum firm z liderem Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o. Zakończenie robót zaplanowano na listopad 2011 r.             informacje wg Nr 7-8 "Polskie drogi".
º    13 lipca 2012 r. otwarto odcinek z Łodzi do Dobronia na DK Nr 14.
º    11 kwietnia 2014 r. oddanie do użytku odcinek "Dobroń" - "Róża" (S8). Wykonawcą była firma Pol-Aqua.II etap - budowa obwodnicy Pabianic.

º     Zdjęcia z terenu budowy - styczeń 2011 r.

º     Zdjęcia z terenu budowy - kwiecień 2011 r.

º     Zdjęcia z terenu budowy - październik 2011 r.

º     Zdjęcia z terenu budowy - maj 2012 r.

wszelkie prawa zastrzeżone

Obwodnica Pabianic - I etap realizacji S14

Schemat węzła "Ruda" (dawna nazwa "Pabianicka"):

 

Schemat Węzła RudaEtap realizacji pozostałej części S14.

º    Do 30.01.2015 odbywały się konsultacje społeczne dotyczące budowy dróg krajowych na lata 2014 - 2023.
Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zamieszczony został Raport z Konsultacji Publicznych (Warszawa, 2 marca 2015 r.). W Załączniku_1 (tabela - poz. 77) znajduje się zapis o przeniesieniu z listy rezerwowej do listy podstawowej zadania "S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi". Jednak przeniesienie to jest możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności w ramach limitu dla Programu lub zgody Rady Ministrów na zwiększenie limitu.
Na ogólną ilość wniosków od osób fizycznych - 41028 na 249 inwestycji poddanych konsultacjom, na S14 wpłynęły 2772 wnioski. Pod względem ilości wniosków wyprzedziły nas osoby głosujące na Rozbudowę dk 61 w Legionowie (5986 wniosków), S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów (5791 wniosków), Obwodnicę Radomska (4903), Obwodnicę Świdnicy (4104), Obwodnicę Głowna (3046) i Obwodnicę Strzelc Krajeńskich (2825 wniosków). Chyba przez brak odpowiedniej informacji o konsultacjach na wiele inwestycji ilość wniosków wynosiła zero.
Pod hasłem "S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi" jak na razie należy rozumieć tylko budowę S14 bez łącznika do al. Włókniarzy.
º    Wojewoda Łódzki wydał decyzje ZRiD (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na oba odcinki drogi ekspresowej S14:
      - 8 października 2015r. - na odcinek I od węzła "Łódź Lublinek" do węzła "Łódź Teofilów" o długości 12 km.
      - 18 listopada 2015r. - na odcinek II od węzła "Łódź Teofilów" do drogi krajowej nr 91 w m. Słowik, długości 16 km.
º    W październiku 2015 roku Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę S-14
Zakres przetargu, obejmuje między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, w tym: 7 węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz likwidację licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (taką jak: sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, urządzenia melioracyjne itp.)
Konkurs jest dwuetapowy. Oznacza to, że najpierw GDDKiA wybierze wykonawców, którzy spełniają stawiane przez nie kryteria, a następnie firmy przedstawią swoje oferty. Najlepsze z nich zwyciężą. Konkurs zostanie najprawdopodobniej rozstrzygnięty w drugiej połowie 2016 roku.
º    II etap przetargu na S14 Zachodnią Obwodnicę Łodzi
14 listopada 2016 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, podczas konferencji prasowej zorganizowanej koło Pabianic, zapowiedział skierowanie do dalszego etapu postępowania przetargowego odcinka drogi ekspresowej S14, stanowiącego Zachodnią Obwodnicę Łodzi.
W najbliższych dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosi wykonawców do składania ofert na dwa odcinki realizacyjne, o łącznej długości 28,4 km. Podpisanie umowy z wykonawcami planowane jest w połowie 2017 r., dzięki czemu oddanie obydwu odcinków do użytku będzie możliwe w 2020 r. Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi blisko 1,8 mld złotych.
GDDKiA ogłosiła przetarg ograniczony na budowę drogi ekspresowej S14 dla następujących odcinków:
      odcinek I - od węzła Łódź - Lublinek do węzła Łódź - Teofilów (z węzłem) o długości 12,06 km.
      odcinek II - od węzła Łódź - Teofilów do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (wraz z włączeniem do autostradowego węzła Emilia) o długości 16,34 km.
º    Unieważnienie przetargu na S14
7 lutego 2017 roku otwarto oferty na budowę dwóch odcinków Zachodniej Obwodnicy Łodzi i Zgierza. Dla pierwszego odcinka od węzła Łódź  Lublinek do węzła Łódź Teofilów wpłynęło 8 ofert, dla fragmentu trasy od węzła Łódź Teofilów do Słowika złożono 9 ofert. Budimex złożył najtańsze oferty. Przekraczają one jednak założone wydatki.
     21 kwietnia przetarg został unieważniony.
     Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, na konferencji prasowej przedstawił stanowisko resortu w sprawie planów budowy drogi ekspresowej S14. Chodzi o znaczne przekroczenie kosztorysu inwestorskiego w ofertach wykonawców złożonych w postępowaniu przetargowym na budowę tego odcinka. Dodał:
     Jesteśmy zdeterminowani, by zbudować Zachodnią Obwodnicę Łodzi i jeszcze w marcu 2017 r. ogłosimy przetarg na nowy projekt, który pozwoli obniżyć koszty tej inwestycji. Ważnym aspektem ostatnich prac Ministerstwa jest rozwiązanie sytuacji powstałej w związku ze znaczącym przekroczeniem (o 264 mln zł) wartości ofert złożonych w przetargu. Obecny kosztorysowy koszt kilometra tej drogi wynosi ok. 62 mln zł, a po zwiększeniu wartości wynosiłby ponad 72 mln zł. Wzrosty wartości zadań, jak w przypadku S14, pogłębiłyby deficyt w budżecie przeznaczonym na budowę dróg. Za kwotę, którą dodatkowo należałoby dołożyć do realizacji Zachodniej Obwodnicy Łodzi, można byłoby zbudować dużą obwodnicę (np. Kołbieli czy Niemodlina), bądź kilka mniejszych (np. Zatora i Nowego Sącza i Chełmca i Myśliny i Łochowa).

 

 

Przeczytaj opinie innych - wpisz swoją.

 

Inne strony:          wikipedia Droga_ekspresowa_S14            motorways/europe/poland            lodzkie.autostrady                      

Szukaj też w wyszukiwarkach:          Onet                      Wirtualna Polska                      Google

 

powrót na początek strony